Se våre kommende webinarer

Våre kjerneverdier Etiske retningslinjer (Code of Conduct)

Våre tre kjerneverdier; ordentlig, forretningsorientert og langsiktig, ligger til grunn for all vår forretningsdrift og rådgivning.

 

Vårt verdigrunnlag – å være ordentlige, forretningsorienterte og langsiktige, samt de 10 prinsippene i Global Compact – setter rammene for måten vi handler som en organisasjon. I den forbindelse har vi utarbeidet noen leveregler for hele vår Nordiske virksomhet – AS3 konsernets Etiske retningslinjer (Code of Conduct).

Gjennom støtte og underskrifter fra styret og Ledelsen i Norden, er vi ansvarlige for at alle nivåer i organisasjonen følger retningslinjene fastsatt i våre etiske retningslinjer

Vår

Menneskelige rettigheter

Menneskelige rettigheter

AS3 konsernet bygger på en grunnleggende respekt for menneskerettighetene. Vi forplikter oss som organisasjon å etterleve internasjonale konvensjoner og utvise godt skjønn. Våre arbeidsmetoder skal alltid ta hensyn til menneskerettighetene og likebehandling.

Mangfold

Plass til alle – mangfold

I AS3 konsernet ansetter vi de som har den kompetansen som stemmer best overens med de krav vi setter til arbeidet som skal utføres. Vi ser det som en styrke at våre medarbeidere har ulik bakgrunn og ulik erfaring fra arbeidslivet.

Vi etterstreber en arbeidsplass hvor forutsetningene er like for alle. Alle skal ha likeverdige arbeidsforhold, trivselsforutsetninger og muligheter til å utvikles – uavhengig av kjønn, alder, handikap, etnisk bakgrunn, hudfarge, religion, seksuell legning eller sosial status.

Lover vi forplikter oss til

Et løfte setter rammene

Å holde løfter og avtaler er en selvfølge og grunnleggende krav som AS3 siller seg bak.

Vi har et ønske om å opptre profesjonelt og ansvarsfullt i alle sammenhenger. Det er viktig for oss å ikke risikere vår troverdighet. Dette innebærer blant annet at vi vil oppfordre til dialog med våre samarbeidspartnere og leverandører for å etterleve normer og konvensjoner.

Hensyn til miljøet

Hensyn til miljøet

AS3 tar hensyn til å begrense vår negative påvirkning på miljøet. Våre miljøhensyn innebærer i hovedsak en gjennomtenkt tilgang til hvordan vi forbruker daglige resurser både i våre lokaler, i møte med våre kunder og våre partnere.

Vårt løfte

For oss i AS3 er det viktig at all rådgivning, både for ledere og medarbeidere, gjennomføres på rett måte, slik at individets situasjon og behov ivaretas.

Derfor har vi et løfte, både til markedet og oss selv: Vi er der!

Vi er der for kundene våre, og vi er der for individene vi rådgir. Internt i AS3 er vi der for hverandre. Vårt løfte krever at vi er tilstede - først da kan vi utgjøre en forskjell.